Elmo vergaderframe O poot product foto’s

Hieronder de foto’s van de Elmo vergader o poot